Hmong

Qhia Txog Ntawm CAP

CAP muaj kev pab cuam pub tswv yim thiab sawv cev ntawm cov neeg ua thov uas neeg tawg rog ntawm kom haum UNHCR hauv Thaib Teb nyob txij ntawm lawv kev cheem tsum. Peb cov kev pab cuam txhua yam yeej pab dawb xwb thiab qhib rau txhua tug neeg nrhiav ua neeg tawg rog thiab neeg tawg rog hauv Thaib Teb no tsi hais haiv neeg twg. Peb qhov kev ua hauj lwm feem ntau peb pub tswv yim los yog sawv cev rau cov neeg uas xav ua ntaub ntawv rov thov kev txiav txim dua ntawm UNHCR (kháng cáo) tsi tag li ntawm xwb peb tseem muaj kev pab cuam txog kev pov puag.

Nkag Siab Txog Pev Cov Kev Pab Cuam

CAP muaj cov kev pab cuam li nram qab no:

  • Pub tswv yim thiab sawv cev ntawm cov neeg nrhiav ua neeg tawg rog ntawm kev rov ua ntaub ntawv thov txiav txim dua, thiab muaj qee ziag rua cov neeg uas xav rov qheb keeb kwm nyob txij ntawm nwg cov teeb meem thiab peb lub peev xwm.
  • Muaj kev pab pov puag rau cov neeg nrhiav ua neeg tawg rog thiab neeg tawg rog, xws li pab rau cov uas raug nteg, kev sib ntaus ntawm tsev neeg, kev quab yuam ua niam txiv thiab lwm yam kev pov puag.
  • Txhawv nqa thiab pab cov neeg nrhiav ua neeg ta g rog uas tuaj tshiab rau hauv BangKok no xws li qhia txog yuav nyob haub Thaib Teb no tau li cas thiab thiab kev txiav txim ua hauj lwm ntawm UNHCR .

CAP muaj cov neeg ua hauj lwm txawg txawg xwb thiab yuav soj ntsuam txhua tug tej teeb meem (ntaubntawv/case) seb yuav pab tau  li cas. Txhua yam kev pab cuam thiab tswv yim yuav muab npog cia zoo.

Kuj tsi muaj moo uas peb tsi muaj peev xwm pab tswv yim rau cov teeb meem ua tsi yog thov kev ua neeg tawg rog ntawm UNHCR thiab kev pov puag rau cov neeg tawg rog. Peb kuj tsi muaj peev xwm pab tau nyiaj txiag thiab pab cuam txog kev kho mob.

Thov Kev  Pub Tswv yim/ Kev Pab

CAP tsuas yog ntsib cov neeg uas tau teem sij hawm ntsib xwb, thiab tsi muaj nub qhib rau cov neeg nkag mus ntsib tau yam tsi muaj sij hawm teem tseg. Peb lub chaw ua hauj lwm qhib nub 2 txog nub 6 sij hawm thaum 9AM moos tag kig txog 5PM moos txaus ntuj. Tuaj nce npe thov hu rau:

Xov tooj : (+66)021-160-405, (+66)021-160-406 losis (+66)086-398-1016

Email: info@capthailand.com

Yog koj xav tau tug txhais lug tham nrog peb cov neeg uag ua hauj lwm, thov hais koj yam lug thaum koj hu tuaj  pib tham ntawm. Thaum twg yog tug txhais lug uas hais koj yam lug ntawm khoom, peb yuav hu rov qab rau koj.

Yog koj xav rov ua ntaub ntawv thov kev txiav txim dua ntawm UNHCR, thov nco ntsoov tias koj tsuas muaj sij hawm li 30 nub los ua koj cov ntaub ntawv xa rov qab mus. Thov hu rau peb kom sai li sai tau tom qab uas koj tau txais koj li kev txiav txim.